Meet The Team

Karan Shah.jpeg

Karan Shah

Founder Director

Kanika Mathur.jpg

Kanika Mathur

Sustainability Consultant

Darpan Vaishnav.jpg

Darpan Vaishnav

Outreach Expert

Raj Parmar.jpg

Raj Parmar

Project Consultant

Kinjal Shah.jpg

Kinjal Shah

Legal Advisor